skip to Main Content
Tel +31 (0) 40 400 6315  (DE) +49 (0) 800 0738142 info@shc-swiss.nl

 

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
diensten en producten van de verkooppartner. Deze algemene voorwaarden gelden
voor alle zakelijke relaties tussen het bedrijf en de klanten in de op het
moment van het sluiten van de overeenkomst geldende versie. Onder klant wordt
verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een zakelijke relatie
onderhoudt met de verkooppartner.

Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig
zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden
niet aan.

Toepasselijkheid

1.1          De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten (betaalde en gratis
producten), die de verkooppartner levert.

1.2          Verkoop en levering vinden uitsluitend plaats conform de algemene voorwaarden van verkooppartners.

1.3          Strijdige of van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant worden
niet erkend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4          Een schriftelijk exemplaar kan worden opgevraagd bij de verkooppartner.

2. Het sluiten van de overeenkomst

2.1          De weergave van de producten in de onlineshop vormt slechts een niet-bindend
verzoek aan de klanten voor het plaatsen van een bestelling. Door een
bestelling te plaatsen brengt de klant een bindend bod uit tot het sluiten van
een overeenkomst met betrekking tot de in de boodschappenmand opgenomen
artikelen. De bestelling wordt onmiddellijk en automatisch via e-mail
bevestigd.

2.2          De klant is ertoe verplicht de bestelbevestiging te controleren op reken- en
schrijffouten, en op eventuele verschillen tussen bestelling en bevestiging.
Inconsistenties dienen direct en schriftelijk gemeld te worden.

2.3          De taal van de bron overeenkomst is Duits.

3. Opslaan van de tekst van de overeenkomst

3.1          Deze algemene voorwaarden worden opgeslagen. Deze bestelgegevens worden elke klant
afzonderlijk in tekstvorm toegestuurd. De algemene voorwaarden kunnen ook in de
onlineshop worden opgevraagd en afgedrukt.

4. Herroepingsrecht

4.1          Consumenten hebben in principe een wettelijk herroepingsrecht. De juridische bepalingen ten
aanzien van een eventueel herroepingsrecht zijn uitsluitend opgenomen in de
instructies voor herroeping, die in het kader van de bestelprocedure door de
klant kunnen worden opgevraagd.

5. Prijzen en verzendkosten

5.1          De verkooppartner streeft er altijd naar de klanten zo goed mogelijk te informeren
en voor te lichten over de aangeboden producten en diensten op de website.

5.2          De prijzen die staan vermeld in de onlineshop op de dag van bestelling, zijn de geldende prijzen.

5.3          Alle prijzen zijn aangeduid in de nationale munteenheid van het betreffende land en
zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief btw.

5.4          Verzending is gratis vanaf een bedrag van EURO 300 Bij een lager bedrag wordt EURO 6,50 in
rekening gebracht voor verzendingskosten.

5.5          In het algemeen is de klant verplicht tot vooruitbetaling of betaling met een creditcard.

6. Levering

6.1          De goederen worden geleverd op het in de bestelling van de klant aangegeven
bezorgadres, tenzij anders is overeengekomen met de klant.

6.2          Zodra de verkooppartner de bestelling en de bijbehorende orderbevestiging heeft
ontvangen, is hij/zij verplicht de dienst zo snel mogelijk te leveren. De klant
is contractueel verplicht de dienst af te nemen.

6.3          Indien het artikel niet wordt geleverd, heeft de klant het recht de aankoop te
annuleren, niet eerder dan vier weken na de overeengekomen termijn. Bij
annulering vanwege niet-levering betaalt de verkooppartner de klant het reeds
vooruitbetaalde bedrag terug.

6.4          De klant is ertoe verplicht ervoor zorg te dragen dat levering van de bestelde
goederen op het aangegeven bezorgadres mogelijk is tijdens de gebruikelijke
kantoor- en bezorgtijden.

6.5          De klant garandeert het volledige en juiste bezorgadres bij de bestelling te
hebben vermeld. Mocht er sprake zijn van bijkomende kosten bij de bezorging in
verband met foutieve bezorgadresgegevens, dan komen deze voor rekening van de
klant.

6.6          In geval van vertraging van de levering wordt de klant per omgaande geïnformeerd.

6.7          Transportschade en foutieve leveringen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de zending te
worden meegedeeld. Het product mag in dit geval niet worden gebruikt en moet
worden geretourneerd.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1          De goederen blijven eigendom van de verkooppartner tot de betaling volledig is voldaan.

7.2          De onder eigendomsvoorbehoud staande goederen mogen door de klant voorafgaand aan
de volledige betaling van de gedekte vorderingen niet aan derden worden
verpand, en evenmin ter dekking worden overgedragen.

8. Garantie   

8.1          Indien de aangekochte goederen gebreken vertonen, dan gelden de wettelijke regelingen.
Er is geen sprake van garantie bij schade die voortkomt uit ondeskundig(e) toepassing,
dosering, gebruik, inbouw of behandeling van de aankoop; dit geldt eveneens
voor slijtage.

8.2          De artikelen zijn niet bestemd voor gebruik voor diagnoses, voor het voorkomen of
behandelen van ziektes of een andere fysiologische en/of psychische toestand.
Indien klanten bepaalde ziektes hebben, onder medische behandeling zijn,
zwanger zijn of borstvoeding geven, wordt geadviseerd een arts te raadplegen,
voorafgaand aan het gebruik van de producten.

8.3          De verkooppartner staat niet in en is niet aansprakelijk voor een succesvol resultaat.

8.4          Indien wij na levering van een defect product, een product zonder gebreken leveren,
dan kunnen wij van de klant verlangen het defecte product te retourneren.

9. Aansprakelijkheid

9.1          De verkooppartner verplicht zich tegenover de klant tot zorgvuldige levering van
de diensten conform deze algemene voorwaarden en de overige bepalingen van de
overeenkomst.

9.2          Aansprakelijkheid van de verkooppartner is – ongeacht om welke rechtsgrond – uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de
persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en
hulppersonen. De aansprakelijkheidsbeperking, resp. de
aansprakelijkheidsuitsluiting geldt echter niet, indien de oorzaak van de
schade terug te voeren is op opzet en/of grove nalatigheid van de
verkooppartner, de medewerkers, vertegenwoordigers of hulppersonen.

Back To Top